Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní informace pro rodiče

Základní informace pro rodiče

Milí rodiče, shrnujme "to nejdůležitější" o provozu naší mateřské školy:

 • Rodiče, seznamte se Školním řádem, Školním vzdělávacím programem a Směrnicí Úplata za předškolní vzdělávání - všechny dokumenty najdete zde na našich stránkách a také na nástěnce ve vestibulu mateřské školy.
 • Příchod a odchod do MŠ  - Provoz MŠ je od 6.15 hod. do 16.15 hod. Dodržujte prosím tuto dobu s tím, že 16:15 je čas, kdy učitelka odchází z pracoviště a v šatně tedy už nesmí nikdo být. Děti přivádějte do MŠ do 8:00 hodin, kdy se spojovací dveře z bezpečnostních důvodů zamykají. Pokud přivádíte dítě po 8:00 hodině, paní učitelka vám musí jít odemknout a v tuto dobu jsou ostatní děti ve třídě samy - ohrožujete tak bezpečnost dětí. Narušujete také řízené činnosti dětí. Pokud se rodiče domluví s učitelkou na třídě, lze dítě mimořádně do MŠ přivést či odvést podle aktuální potřeby. Odchod dětí po obědě je do 12:30 hodin a po spinkání od 15:00 hodin
 • Rodiče nebo jimi pověřené osoby předávají dítě po jeho převlečení v šatně osobně učitelce ve třídě - nestačí je poslat do šatny se převléknout a odejít.
 • Pedagogická pracovnice odpovídá za dítě od doby převzetí dítěte do doby předání dítěte zákonným zástupcům nebo jimi pověřeným osobám.
 • Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby na základě písemného zmocnění. Zmocnění je uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje. Bez tohoto pověření nikomu učitelka dítě nepředá!
 • Do mateřské školy patří dítě pouze zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu zdraví ostatních dětí - viz plakát ve vestibulu MŠ Kdy do školky ano a kdy ne :-).
 • Rodiče jsou povinni oznámit předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud  není předem známa, musí tak učinit co nejdříve, nejpozději do 8:00 hodin na tel. MŠ či vedoucí ŠJ. V případě, že se vám nepodaří do 8:00 oběd odhlásit, lze si oběd odebrat do nosníku (pouze první den nepřítomnosti).
 • Povinné předškolní vzdělávání a omlouvání - děti se omlouvají do Omluvného listu u učitelky na třídě.
 • Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně v mateřské škole ohlásit!
 • Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, změnu adresy, zdravotní pojišťovny..apod.
 • Rodiče jsou povinni včas zaplatit stravné a úplatu za předškolní vzdělávání (částečné náklady na provoz). Na letošní školní rok činí částka na Úplatu 300,-Kč měsíčně. Úplata se platí společně se stravným na účet školy. (viz "Stravování").
 • Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění v mateřské škole mohou se i aktivně zúčastnit výchovně-vzdělávacích aktivit.
 • Konzultační hodiny - rádi pokračujeme v zavedených konzultačních hodinách (TZV: patnáctiminutovkách :-). Využijte možnost si v klidu pohovořit se svou paní učitelkou o svém dítěti, či probrat s kýmkoliv z pedagogických zaměstnanců to, co vás trápí a na co byste chtěli znát odpověď, v klidu a soukromí v kanceláři vedoucí učitelky - bližší informace na nástěnce ve vestibulu mateřské školy - dodržujte prosím napsané časy a zkontrolujte, zda se nepřekrývají - vždy je jedna učitelka s vámi na hovorových hodinách a druhá musí být u dětí :-).
 • Adaptační odpoledne, které probíhaly vždy v úterý a čtvrtek od 15.00 do 16.00 a byly určeny dětem po zápisu, které jsou přijata do MŠ a nastoupí v průběhu nového školního roku, jsou bohužel zatím zrušeny.
 • V měsíci červenci a srpnu může ředitel školy pro projednání se zřizovatelem provoz MŠ omezit nebo zcela uzavřít. Rozsah omezení se oznamuje dva měsíce předem. Naše mateřská škola bývá zcela uzavřena zpravidla od poloviny července do konce srpna. 
 • Důležité!!! - všechny osobní věci dítěte prosíme podepište! Děti si do školky mohou nosit pro snadnější adaptaci svoji oblíbenou hračku. Mateřská škola neodpovídá za případné zničení nebo ztrátu. nevhodné jsou hračky zvukové, které ruší v průběhu dne.
 • Na základě každodenního dlouhodobého styku s dítětem poskytuje předškolní vzdělávání i pedagogickou diagnostiku dětí. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťuje včasnou speciálně-pedagogickou péči.
 • V průběhu celého dne se střídají v mateřské škole volné aktivity dětí, částečně řízené a řízené činnosti vedoucí k rozvoji osobnosti dítěte, jeho rozumových schopností, vytváření správných hygienických návyků, základních pravidel slušného chování, získávání základních životních hodnost a mezilidských vztahů, nových přátelství.
 • U předškoláků na základě propracované pedagogické diagnostiky rozvíjíme všechny schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí nároků 1. třídy.