Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úplata za předškolní vzdělávání

 

Základní škola a Mateřská škola Lipovec,

okres Blansko, příspěvková organizace

Lipovec 167, 679 15 IČO:71004165

tel.:516 445184, e-mail: zslipovec@email.cz

 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Č.j.:

Spisový znak A.1

Skartační znakA10

Vypracoval:

Mgr. Tomáš Vintr, ředitel školy

Schválil:

Mgr. Tomáš Vintr, ředitel školy

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

17.6.2019

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1.9. 2019

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

       

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 165, odst. 1., písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

Mateřská škola, jako právnická osoba zřízená obcí se ve věcech úplaty za předškolní vzdělávánířídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím předpisem ke školskému zákonu -vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

1. Přihlašování a odhlašování k předškolnímu vzdělávání

 1. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte.
 2. O přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy.
 3. Při zápisu k předškolnímu vzdělávání, případně v den nástupu dítěte do MŠ, jsou jeho zákonní zástupci prokazatelně seznámeni se Školním řádem mateřské školy a s touto směrnicí.

 

2. Stanovení a splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

 1. Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje ředitel mateřské školy na období školního roku a zveřejňujeji na přístupném místě ve škole nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku.V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí vedoucí učitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.
 2. Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku pro všechny děti ve stejné měsíční výši.
 3. Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční, je splatná nejpozději do25. dne daného kalendářního měsíce. Výše měsíční úplaty není závislá na docházce dítěte.
 4. Zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu současně s platbou za školní stravování, a to trvalým příkazem  nebo převodem naúčet 2001650071/2010 spolu svariabilním symbolem přiděleným vedoucí školní jídelny.
 5. Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
 6. Úplata za předškolní vzdělávání se netýká školního stravování; do nákladů, z nichž se vypočítá nejvyšší možná úplata za předškolní vzdělávání, se nezahrnují náklady na poskytování školního stravování.
 7. Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
 8. Jestliže
 • zákonný zástupce dítěte pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
 • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému (dítěti) náleží zvýšení příspěvku na péči,
 • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
 • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

a tuto skutečnost prokáže řediteli školy, přede dnem splatnosti úplaty podá řediteli mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem uvedeným v rozhodnutí ředitele mateřské školy o  prominutí nebo snížení úplaty.

 

3.  Osvobození od úplaty

a) Osvobozen od úplaty je
aa) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

bb) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

cc) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

dd) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

b) Pokud byla přede dnem splatnosti úplaty podána zákonným zástupcem řediteli mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem uvedeném v rozhodnutí ředitele mateřské školy. Splatnost se tak v případě osvobození od úplaty odkládá na den rozhodnutí o osvobození. Pokud ředitel mateřské školy žádosti nevyhoví, bude zákonný zástupce povinen uhradit úplatu za kalendářní měsíc. Pokud ředitelžádosti o osvobození vyhoví, splatnost úplaty vůbec nenastane.

 

4.Závěrečná ustanovení

 

 1. Kontrolu provádění ustanovení této směrnice provádí ředitel školy.
 2. Ruší se předchozí znění této Směrnice č. 1/2013 ze dne 14.6. 2013. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.
 3. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9. 2019.

 

V Lipovci, dne 17.6. 2019

 

Mgr. Tomáš Vintr

ředitel školy

 

Základní škola a Mateřská škola Lipovec,

okres Blansko, příspěvková organizace

Lipovec 167, 679 15 IČO: 71004165

tel.: 516 445 184, e-mail: zslipovec@email.cz

 

Příloha č. 1 – Stanovení úplaty

 

Č.j.:

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole ve školním roce 2019/2020

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

stanovuji:

 • výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020 je 300 Kč/měsíc za každé dítě, jenž zahájilo docházku do mateřské školy.
 • výše úplaty za předškolní vzdělávání při přerušení provozu v měsíci červenci je
  100 Kč/měsíc a srpnu je 0 Kč/měsíc.
 • výše úplaty za předškolní vzdělávání pro dítě od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku je 0 Kč/měsíc.

 

V Lipovci, dne 17.6. 2019

Mgr. Tomáš Vintr

ředitel školy