Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠVP

Základní škola a Mateřská škola Lipovec, okres Blansko, příspěvková organizace

 

 

č.j. MŠLi 35b/16

 

 

Školní vzdělávací program

pro předškolní vzdělávání

 

 

„Krok za krokem jdeme rokem,

odmykáme klíčkem svět,

budeme si vyprávět“

 

 

Poskytujeme dětem i jejich rodičům tvůrčí prostředí, herní pohodu, harmonické vztahy, nové zkušenosti a dovednosti ve snaze uspokojit základní potřeby dítěte a vzájemně si porozumět.

 

Školní vzdělávací program byl zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. - školský zákon.

 

                                                                   Vypracovala:   Bc. Blanka Zouharová ve spolupráci  s učitelkami MŠ Lipovec

OBSAH:                                                                                              

 

1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE .......................................................................3                                                         

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ................................................................................ 4

3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ .....................................................................................6

3.1 Věcné podmínky .................................................................................................6                              

3.2 Životospráva......................................................................................................... 7

3.3 Psychosociální podmínky .................................................................................... 9

3.4 Organizační podmínky – organizace chodu ........................................................... 10

3.5 Řízení mateřské školy ......................................................................................... 11

3.6 Personální podmínky – personální zajištění .............................................................12                

3.7 Spolupráce s rodiči – spoluúčast rodičů ..................................................................13

3.8 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí mimořádně nadaných,

dětí s odkladem povinné školní docházky...................................................................... 13

4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ .................................................................................. 14

4.1 Vnitřní uspořádání školy a tříd ................................................................................14

4.2 Charakteristika tříd ................................................................................................14

5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ................................................ 15

5.1 Vzdělávací cíle a záměry ........................................................................................15

5.2 Formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů ...........................................15

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH ............................................................................................. 19

6.1 Integrované bloky (vzdělávací oblasti, charakteristika, okruhy činností a očekávané výstupy) ......... 19

6.2 Doplňkové programy ............................................................................................... 39

6.3 Třídní vzdělávací programy (strategie, práce s integrovanými bloky) ....................... 41

7. EVALUAČNÍ SYSTÉM ............................................................................................... 42

7.1 Evaluace školního vzdělávacího programu ................................................................... 42

7.2 Evaluace třídního vzdělávacího programu ..................................................................... 43

Přílohy:

Logoklíček pro jazýček

Keramika aneb uchop hlínu a dej ji své myšlenky a svoje ruce

S Beruškou k rozvoji

Se Sluníčkem k rozvoji

 

1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název dokumentu:                                         Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

                                  „Krok za krokem jdeme krokem, odmykáme

                                      klíčkem svět, budeme si vyprávět“

 

Název školy:                                   Základní škola a Mateřská škola Lipovec

                                                         Lipovec 167, příspěvková organizace, 679 15

Právní forma:                                Právnická osoba – příspěvková organizace

Zřizovatel školy:                            Obec Lipovec

Ředitel školy:                                Mgr. Tomáš Vintr

Telefon:                                            516 445 184

Mateřská škola sídlí v samostatné budově uprostřed zahrady sousedící se základní školou.

Adresa MŠ:                                  Lipovec 264

Telefon:                                        516 445 190

                                                     731 790 173

Vedoucí učitelka MŠ:                 Bc. Blanka Zouharová

E-mail:                                         ms.lipovec@seznam.cz

WWW:                                        www.mslipovec.estranky.cz

Kapacita školy:                          52 dětí

Zpracoval:                                  vedoucí učitelka s pedagogickým kolektivem mateřské školy

Platnost dokumentu:                ŠVP je platný od:     1. 9. 2016     do 1.9.2020

 

ŠVP může být aktualizován na základě evaluačních zpráv po projednání a schválení na pedagogické radě školy. 

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Mateřská škola se nachází v obci Lipovec, která leží na Drahanské vrchovině a na části svého katastru i na území Moravského krasu. Proto bývá nazývána jako „Brána Moravského krasu“. Obklopují nás pěkná příroda a lesy. Mateřská škola je dvoutřídní. S dětmi pracují 4 pedagogické pracovnice, 1 školnice a 1 kuchařka.

Z historie

Budova mateřské školy byla postavena jako účelové zařízení pro výchovu předškolních dětí v roce 1975. Mateřská škola Lipovec přešla od 1. 1. 2003 pod základní školu. K tomuto datu získala Základní škola Lipovec právní subjektivitu. Při úbytku dětí byla mateřská škola nucena zavřít jednu třídu a od 1. 9. 2001 byla jednotřídní. Od září 2007 bylo znovu otevřeno druhé oddělení.

V červnu 2009 byla zahájena dlouhodobě plánovaná celková rekonstrukce budovy a okolí školy.

Na školní roky 2009/2010 a 2010/2011 byl celý provoz mateřské školy přestěhován do náhradních prostor v základní škole.

V září 2011 byla budova znovu otevřena v plné kráse. Nyní se můžeme těšit z její barevnosti, čistoty a jistě i dokonalé funkčnosti. Na děti tu čekala „nová školka“ s novým nábytkem a krásnou malovanou výzdobou od jedné z našich maminek, výtvarnice paní Denisy Richterové. Vedle rozsáhlé rekonstrukce vlastní budovy mateřské školy (změna vnitřního uspořádání místností, nové schodiště do prvního patra a do kuchyně, rekonstrukce elektroinstalace a topení, rekonstrukce sociálního zařízení a kuchyně včetně nového vybavení, výměna oken, dveří, zateplení celé budovy) a vybudování samostatného vchodu pro obecní byty, se úprav dočkalo i okolí mateřské školy. Zásadní změna, při které vzniklo parkoviště, a tak potřebné oplocení celé zahrady mateřské školy, spolu s opravou schodiště a položením dlažby, nastala při finálních pracích v srpnu 2011.

Prostředí a podmínky vzdělávání se v mateřské škole po rekonstrukci velice zlepšily a zcela vyhovují požadavkům pro práci s dětmi předškolního věku.

Současnost

Mateřská škola je dvoupodlažní budova. Její předností jsou prosluněné třídy a rozlehlá zahrada obklopující celou budovu. To vše blízko středu vesnice a přesto dál od silnice, takže je zde minimální hluk a prašnost. Ve škole jsou dvě věkově smíšené třídy stejné velikosti. V přízemí je umístěna třída „Berušek“, v 1. patře třída „Sluníček“. Každá třída má vlastní osobitý charakter vybavení a barevného ladění. U každé třídy je sklad lehátek. Lehátka se v určeném čase připravují do herny, kde je dětem umožněn odpolední odpočinek. Hrací kouty jsou uspořádány tak, aby byly vytvořeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti dětí a přesto byl zajištěn stálý dohled nad jejich bezpečností. V každé třídě je koutek s hračkami a učebními pomůckami pro předškoláky.

Každá třída má své vlastní sociální zařízení (oddělené WC, koupelnu), šatnu dětí a přípravnu stravy, která slouží k vydávání pokrmů a mytí použitého nádobí. Sociální zařízení vyhovuje hygienickým předpisům a estetickým požadavkům, nové šatní skříňky jsou bezpečné a prostorné.

Vlastní vaření se uskutečňuje v prostorné školní kuchyni.

Podmínky pro kvalitu vzdělávání podporují další upravené prostory: šatny učitelek a školnice, knihovna a kabinet učebních pomůcek, sklad výtvarného a tělovýchovného zařízení, kancelář vedoucí učitelky, která slouží i ostatním pedagogickým pracovnicím k individuálním rozhovorům s rodiči.

Technické zázemí tvoří šatna kuchařky, sklad potravin, sklad zeleniny, sklad prádla a čisticích prostředků, kotelna a rozvodna.

Součástí školy je rozsáhlá školní zahrada, která prošla v roce 2014/2015 celkovou rekonstrukcí. Byly zde nainstalovány nové hrací prvky – věž se skluzavkou, kládová houpačka auto, lezecí sestava trio, trojhoupačka hnízdo, zahradní domek s verandou, altánek s lavicí a stolem, 4 hopsadla. Byly zrekonstruovány obě pískoviště. Došlo k úpravě zeleně a prořezání ovocného sadu. Nyní je zahrada přístupná v odpoledních hodinách i veřejnosti. Pravidla pro užívání jsou stanovena v Provozním řádu školní zahrady. Školní zahradu využívá i družina základní školy.

K zahradnímu vybavení patří i umývárna a WC pro děti z mateřské školy.

Jsme jediné předškolní zařízení v obci, snažíme se proto vyhovět všem požadavkům rodičů o umístění dětí.

3.  PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Podmínky vytváří vzdělávací prostředí školy, jsou součástí výchovné a vzdělávací strategie. Pravidelné vyhodnocování, analýza, stanovení závěru a dalších cílů jsou součástí evaluace a tyto záměry jsou rozpracovány v ročním plánu školy. Vychází z teze, že až 80% vzdělávání se realizuje prostřednictvím dobře nastavených podmínek.

3.1 Věcné podmínky

Prostory tříd a školy

Vestibul a schodiště zdobí malby výtvarnice – paní Denisy Rychterové. Barevné malby vytváří „bránu do světa dětí“. Malba berušky a sluníčka v šatnách dětí utváří i celý charakter tříd.

Třídy jsou velké, slunné, dobře větratelné, mají svůj osobitý charakter vybavení a maleb pohádkových postav na stěnách, které vytvořila paní učitelka Dominika Pernicová. Třídy jsou uspořádány do hracích koutků – kostky a auta, konstruktivní hry, výtvarný, kuchyňka, kadeřnictví, divadlo, předškoláci.

Materiální podmínky

Třídy, šatny, umývárny, kancelář jsou vybavený novým, na zakázku vyrobeným nábytkem. Vše moderní, funkční, estetické a v množství, které odpovídá počtu dětí. Stolky a židličky mají různou velikost, která odpovídá rozdílné výšce dětí. Hračky, stavebnice, knížky a výtvarný materiál jsou umístěny v otevřených skříňkách, dobře přístupné dětem. Toalety zajišťují dětem přiměřenou intimitu. Prostory a uspořádání vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem.

Každá třída má vlastní notebook pro zpracování třídní dokumentace, tiskárnu a kopírku pro přípravu materiálů pro děti a fotoaparát.

V uplynulých letech byla zakoupena nová lehátka k odpočinku dětí, nové lůžkoviny.

Hračky, pomůcky, nářadí a náčiní:

Hračky a učební pomůcky jsou ve třídách v potřebném množství, odpovídají věkovému složení tříd. Hračky jsou dětem volně dostupné v rámci dohodnutých pravidel. V každé třídě jsou vzdělávací sety Logiko Primo a Picolo, Lego, velké molitanové kostky, Polykarpova stavebnice, klávesové nástroje a orffův instrumentář, velký soubor maňásků a náčiní a nářadí pro pohybové činnosti (šlapadla, chůdy, kruhy, padáky, skákací pytle apod.).  Další učební pomůcky, metodický materiál, výtvarný materiál a tělovýchovné nářadí a náčiní je uloženo ve skladech v prvním patře.

Některé hračky a učební pomůcky se na třídách dle potřeby střídají (domečky, skluzavka, prohazovadlo....). Dětem je volně přístupný různý výtvarný materiál.

Významně byla doplněna školní dětská i pedagogická knihovna. Odborná literatura je přístupná i rodičům dětí.

Pedagogové připravují dětem dostatek materiálu a pomůcek pro experimenty, plánovitě obměňují hračky a učební pomůcky na třídách a tak podporují učení a motivaci.  Návrh na pořízení učebních pomůcek a hraček je pravidelně probírán na PP v srpnu a dán do RP.

Úprava interiéru

Učitelky dbají na to, aby byl ve třídách a v přilehlých prostorách na první pohled vidět obsah probíraného tématu. Děti se svými výtvory podílí na výzdobě tříd, šaten, chodeb a vestibulu.

Školní zahrada umožňuje různé druhy aktivit. Po rekonstrukci byl zachován malý svah, který využíváme k zimním sportům. Za budovou mateřské školy je ovocný sad s malým lesíkem. Za dodržování stanovených pravidel mohu děti využívat celou zahradu. K pohybovým aktivitám slouží i přilehlé parkoviště.

Vnitřní a vnější prostory splňují hygienické normy dle platných předpisů.

Další záměry na cestě ke kvalitě:

 • Vylepšíme prostředí v šatně učitelek a školnice v přízemí – závěs na polici, sklad prostředků.
 • Zamyslíme se nad stávajícím uspořádáním nábytku –  utvořit nové koutky - centra (logopedické koutky, koutek „dílna“...)
 • Dovybavíme tříd potřebným nábytkem (logopedické koutky, zrcadla, stolky na VV, rožky, police, dělící skříň s policemi na klávesy ve třídě Sluníček, police s úložnými boxy do třídy Berušek, dětské sedačky do třídy Sluníček).
 • Zakoupit interaktivní tabuli (ve spolupráci se zřizovatelem).
 • Doplníme vybavení o další moderní náčiní a nářadí k pohybovým činnostem dětí ve třídě Sluníček.
 • Úprava prostředí na parkovišti u školky – vybudování okrasných záhonů.
 • Rozšíříme nabídku vzdělávacích aktivit a přírodních prvků na školní zahradě - velkoformátová tabule na kreslení na stěnu zahradního domečku, bylinný záhon, bludiště.
 • Postupné zakládání prvků přírodní zahrady (bylinkové záhony, květinové záhony, využití dešťové vody, pítka pro ptáčky, „domečky“ pro zvířecí pomocníky, prvky louky v ovocném sadu, kompost, používání materiálů šetrných k přírodě...).
 • Zajistíme označení stromů, keřů a rostlin na školní zahradě a přilehlém parkovišti – učíme se přírodou.
 • Zahradní stoly a lavice na „práci“ dětí na školní zahradě (v horní části zahrady u ohniště)
 • Nová vstupní branka - „pastelky“.
 • Pořízení komplexní diagnostické a kompenzační pomůcky Klokanův kufr. ­
 • Pořízení nového multifunkčního zařízení do třídy Sluníček (tiskárna, kopírka, scaner).
 • Pořízení nové barevné tiskárny do kanceláře vedoucí učitelky.
 • Pořízení nové Polykarpovy stavebnice.
 • Doplňování hraček a metodického materiálu dle RP.
 • Dokoupení hraček a metodického materiálu pro dvouleté děti.
 • Nákup vysavače, žehličky.
 • Nákup potřebného vybavení do školní kuchyně – kráječ, konvektomat, nádobí

3.2 Životospráva

Strava a kultura stolování

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachována vhodná skladba jídelníčku. Skladba jídelníčku je pravidelně vyhodnocována spotřebním košem. Děti do jídla zásadně nenutíme, mají možnost výběru, volí si velikost porce. Učitelky děti vhodně povzbuzují k ochutnání méně oblíbených zdravých jídel. Vedeme děti k samostatnosti a ke kulturním stravovacím návykům při stolování. Před obědem si děti chystají individuálně prostírání, učí se jíst příborem. Děti se při jídle a pití samy obsluhují. Děti jsou záměrně vedeny k tomu, aby stolovaly v klidu a pohodě a také aby po sobě uklidily stůl. Na jídlo mají dostatek času, pomalejší mohou jíst déle. Celý den je zajištěn pitný režim, který učitelky aktivně podporují.

Denní režim

Denní režim v mateřské škole je doporučená časová osa. Aktuální realizace vychází z individuálních potřeb dětí a aktuálních akcí školy. Zajišťujeme dostatečný časový prostor pro spontánní hry dětí.

Konkrétní organizace dne je stanovena ve Školním řádu, který je přílohou ŠVP.

Zajištění pohybu

Denně se věnujeme pohybovým chvilkám. Cvičení na nářadí (ribstol, šlapadlo), s náčiním (balanční desky, skákací pytle, míče, kuželky aj.) patří při dodržování dohodnutých pravidel k denním činnostem v MŠ. HPH, PH a taneční hry, posilovací a protahovací cviky s motivačními básničkami a hudbou využíváme téměř denně.

K venkovním pohybovým aktivitám využíváme v maximálním možném rozsahu školní zahradu s přilehlým parkovištěm. Ke sportování využíváme i hřiště TJ Sokol Lipovec a hřiště obecního úřadu s umělým povrchem.

Vedeme děti k turistice. Dle možností dětí vyrážíme na dlouhé vycházky do lesa, kolem polí a zahrad.

Pobyt venku

Je zajišťován každodenně. Délku pobytu přizpůsobujeme počasí a povětrnostním podmínkám. Učitelka se s dětmi může vždy vrátit, pokud se změní počasí, dětem je chladno, mají mokrý oděv, zhorší se zdravotní stav dítěte apod. Při hezkém počasí využíváme školní zahradu i v odpoledních hodinách.

Jednou za měsíc pořádáme tematickou vycházku na celé dopoledne do okolí Lipovce.

Zajišťování odpočinku

Respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku. Všechny děti odpočívají půl hodiny, potom podle vlastní potřeby nebo přání rodičů postupně vstávají nebo spí. Dětem je nabízen výběr klidových činností tak, aby nerušily děti, které odpočinek potřebují. Děti s učitelkou pracují (předškoláci) nebo si hrají. Vždy za dodržování Měsíčkového pravidla (ohleduplnost ke spícím kamarádům).

Podpora zdravého životního stylu

Probíhá prostřednictvím vzoru učitelek, personálu, cílených aktivit. Zaměstnanci se samy chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor. Děti si osvojují zdravé návyky tím, že tématu zdraví věnujeme pozornost, vytváříme situace, ve kterých se děti mohou samostatně rozhodovat podle zásad zdravého životního stylu.

Psychohygienické potřeby dětí dále konkrétně upravuje Provozní řád MŠ.

Další záměry na cestě ke kvalitě:

 • Víc spolupracovat s vedoucí školní jídelny a pružně reagovat na nové poznatky v oblasti zdravé výživy při sestavování jídelníčku.
 • Při stolování povedeme i nadále děti k tiché konverzaci, ke správnému držení lžíce a příboru, k sebeobsluze (odnést po sobě použité nádobí,,„utřít“ si po sobě vylitý nápoj, uklidit si stůl) a budeme vytvářet pohodovou atmosféru při jídle.
 • Zařadíme pravidelně cvičení ve třídě - 1x týdně, každý den krátké TV chvilky.
 • Rozšíříme podmínky a pomůcky pro zajištění pohybu a pohybových aktivit ve třídách, zejména ve třídě Sluníček (nákup: trampolína, kruhy, nášlapy, balanční desky, padák, lano..).
 • Využívání školní zahrady jako „učebny“.

3.3 Psychosociální podmínky

Kvalita prostředí

Celý režim dne je uvolněný, aby děti nebyly neurotizovány chvatem a stresem, řídíme se jen časy jídla.

Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se v něm cítily dobře, spokojeně a bezpečně. Zajistit dětem pocit jistoty a bezpečí je to nejdůležitější co děti potřebují. Svým jednáním vytváříme prostředí důvěry a vzájemné spolupráce.

Adaptace dětí

Při zápisu jsou rodiče i děti seznamovány s prostředím školy, třídy, zaměstnanci. Rodičům nabízíme při úvodní prezentaci adaptační program, abychom dětem umožnili bezproblémový přechod z rodinného prostředí do MŠ. (odpolední rodičovské návštěvy mateřské školy před vlastním nástupem, účast na akcích mateřské školy, společný čas trávený na zahradě školky, rodičům umožněn pobyt ve třídě se svými dětmi). Děti přicházejí do již známého, okoukaného prostředí, potkávají známé děti i učitelky. Můžeme potvrdit, že je dobré, aby dítě vidělo na vlastní oči, kam jde, aby někoho ve třídě znalo a aby se alespoň trochu v novém prostředí orientovalo.

Děti si mohou vzít z domova oblíbenou hračku a mít ji podle potřeby u sebe. Věkově smíšení třídy umožňují nově přijatým dětem lepší podmínky pro adaptaci.

Respektování přirozených dětských potřeb

Vycházíme z teorie uspokojování základních lidských potřeb, dle Maslowa, uspokojování sociálních potřeb (Svoboda) a uspokojování potřeb dětí předškolního věku (Matějíček). Prioritní důraz klademe na sycení základních sociálních potřeb dětí – cesta k sebeuvědomění, sebedůvěře, seberealizaci, samostatnosti.

Rovnost v postavení dětí

Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. Pro pocity jistoty a bezpečí – uspokojování základních potřeb dětí vytyčujeme „jasné hranice“.

Pravidla soužití

Osobní svoboda a volnost je respektována a současně jsou vytvořeny hranice, vyplývající z pravidel chování a norem, které jsou ve škole stanoveny. Děti se podílí na vytváření pravidel soužití. Graficky ztvárněná i slovně popsaná pravidla jsou ve třídě vyvěšena, slouží pro zpětnou vazbu. Našim cílem je, aby je děti přijaly za své, učily se je aktivně používat a využívat při případném řešení problému. Učitelky společně s dětmi vytváří limity a jasná pravidla chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi.

Komunikace

Péče o děti je podporující, počítáme s aktivní účasti dětí při všech činnostech. Snažíme se o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná, která navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Vedeme děti, aby nejdříve samy hledaly řešení svých problémů.

Pedagogický styl

Umožňuje každému dítěti možnost spoluúčasti a samostatného rozhodování o způsobu, míře a náročnosti vzdělávání. Děti zbytečně neorganizujeme, pracujeme formou nabídky, dáváme možnost výběru. Plánování činností vychází z potřeb dětí, volíme témata dětem blízká, užitečná a srozumitelná. Oceňujeme a podporujeme vše dobré.

Podpora sociálního cítění, vytváření vzájemných pozitivních vztahů

Převažují pozitivní hodnocení dětí, snažíme se využívat důsledně metody zpětné vazby v hodnocení dětí, podporujeme u dětí samostatnost a schopnost důvěřovat si.

U dětí rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Ději jsou vedeny nenásilně a cílevědomě k prosociálnímu chování. Po příchodu dětí se snažíme, aby děti zažívaly pocit klidu, bezpečí a jistoty.

Pro děti jsou vytvořena jasná a srozumitelná pravidla, na jejichž tvorbě se děti samy podílí.

Dospělí jdou dětem příkladem svým prosociálním chováním.

Režim dne je uspořádán tak, aby byla věnována dostatečná pozornost předškolákům (individuální příprava na školu).

Škola je otevřená jak rodičům, tak i ostatním partnerům.

Další záměry na cestě ke kvalitě:

 •  Děti se podílí na řešení konfliktů dle dohodnutých pravidel.
 •  Děti řeší konflikt samostatně.
 •  Děti hledají vzájemnou dohodu, kompromis, spolupracují s ostatními.
 •  Učitelka spolu s dítětem hledá řešení problému tak, aby si uvědomovalo následky svého chování.
 • V oblasti komunikace důsledné užívání „popisného jazyka“ a „zpětné vazby“ pro zvýšení efektivity učení. Zdůvodněné hodnocení dítěte učitelkou. Děti jsou podporovány pozitivní motivací a adresným hodnocením.

3.4 Organizace

Denní řád je dle potřeb přizpůsobován měnícím se okolnostem, aktivitám i činnostem dětí. Organizace dne je podrobně rozpracována ve Školního řádu, je to doporučená časová osa a z hlediska zdraví dětí se řídí těmito zásadami:

 •  Rituál přijetí, těšení, loučení.
 •  Maximálně tříhodinové intervaly mezi podávanými jídly.
 •  Zdravotně preventivní pohybové aktivity a logo-preventivní cvičení.
 •  Ranní společný kroužek.
 •  Minimálně dvouhodinový pobyt venku s ohledem na počasí a povětrnostní podmínky
 •  Aktivní celodenní pitný režim.
 • Odpolední odpočinek pro nespavé děti maximálně ½ hod v klidném prostředí, tato doba umožňuje usnout těm dětem, které to potřebují.
 •  Denní program, jeho organizace a nabídka činností.

Organizace vzdělávacího procesu:

Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Vyváženě plánujeme nabídku spontánních, řízených i částečně řízených aktivit. Vycházíme z potřeb a zájmu děti a s ohledem na jejich vzdělávací potřeby a možnosti. Děti mají volně přístupné hry a pomůcky za předem dohodnutých pravidel.

Podporujeme rozvíjení her citlivě volenou a obměňovanou nabídkou. Děti mají možnost hru přerušit nebo dokončit, dílo či výrobek uchovat, vystavit, podělit se o zážitky z procesu tvorby.

Další záměry na cestě ke kvalitě:

 • Preventivní pohybové aktivity zařazovat každodenně
 • Projekt „Logoklíček pro jazýček“
 • Projekt „Keramika aneb uchop hlínu a dej jí své myšlenky a ruce“
 • Třídy rozdělíme do více center – koutků
 •  Víc aktivit zahrnující vlastní experimentování

3.5 Řízení mateřské školy

Řízení mateřské školy upravuje konkrétně Organizační řád včetně konkrétních pracovních náplní, informačního systému, delegování pravomocí. Nástroji řízení jsou všechny vnitřní směrnice, předpisy a řády školy.

Řízením mateřské školy je pověřena vedoucí učitelka. Při vedení zaměstnanců vytváří ovzduší důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení MŠ, respektuje jejich názor. Vedoucí učitelka dbá o důslednost v uskutečňování cílů, o příjemné pracovní prostředí, pořádek, další vzdělávání zaměstnanců, jasná a spravedlivá pravidla, zvyšování sebeúcty a míry odpovědnosti. Všechny záležitosti školy se pravidelně konzultují na pedagogických a provozních poradách. Je podporováno tvůrčí klima. Vedoucí učitelka je pověřena vykonávat kontrolní činnost – hospitace. Při vyhodnocování práce zaměstnanců pozitivně motivuje a podporuje tvůrčí práci.

Snažíme se o dobré pracovní vztahy mezi všemi lidmi, o vzájemný respekt a důvěru. Všichni zaměstnanci pracují jako tým a zvou ke spolupráci rodiče.

Konzultace učitelek jsou na denním pořádku. Učitelky spolupracují na dotváření ŠVP a TVP. Na tvorbě se mohou podílet i rodiče, pokud projeví zájem. Činnosti dětí cílevědomě plánují  učitelky na každý den na základě zájmu dětí. Pravidelně vyhodnocují průběh předškolního vzdělávání. Provádí poradenskou činnost pro rodiče. Plánování pedagogické práce a chodu MŠ je funkční a opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětnou vazbu. Všichni zaměstnanci vytváří dobré vztahy mezi rodinou a školou. Věnují se dalšímu vzdělávání.

Spolupráce se základní školou:

Spolupráce mateřské školy se základní školou je na dobré úrovni. Setkáváme se společně na různých akcích. Vzájemně se zveme na různé přednášky konané v mateřské škole nebo základní škole.

Navštěvujeme s dětmi ZŠ - exkurse do knihovny, pozorování rybiček ve velkém akváriu, v případě potřeby stravování v jídelně ZŠ, návštěva budoucích prvňáčků v první třídě. Učitelky prvního stupně informujeme na pravidelných schůzkách o potřebách, dovednostech a zájmech předškolních dětí (pedagogická diagnostika předškoláků) před zápisem a zahájením edukativních skupinek. Vždy jsou také pozváni na besídku Rozloučení s předškoláky. Po odchodu dětí do ZŠ se zajímáme o jejich úspěšnost.

Naši zahradu využívá školní družina. Žáci školy nám pomáhají s údržbou školní zahrady (vyhrabávání trávy, úklid v Den země). Stalo se již tradicí, že žáci 9. ročníku nám pomáhají při organizaci Dne dětí.

Ředitel školy navštěvuje mateřskou školu nepravidelně, dle potřeby. Pravidelně se účastní besídek mateřské školy, pedagogických rad mateřské školy. Vzájemně spolupracujeme a informujeme se o aktuálním dění v obou organizacích.

Spolupráce se zřizovatelem, organizacemi v obce:

Zřizovatel je informován se záměry školy, především týkajících se oprav, údržby školní zahrady, investic. Učitelka MŠ je členkou sboru pro občanské záležitosti.

Při nástupu do MŠ dostanou děti od obce malý dárek. Při odchodu do ZŠ se členové rady obce účastní slavnostního rozloučení.

Prostřednictvím příspěvků do místního zpravodaje je veřejnost seznamována s děním v MŠ, zvána na akce MŠ.

Spolupracujeme s místními organizacemi (hasiči, TJ Sokol, mateřské centrum Paleček)

V oblasti vzdělávání dále spolupracujeme s okolními mateřskými školami (v rámci CIRSIA), dle potřeby s PPP v Blansku, SPC, SSŠ Brno.

Vnější informační systém:

- webové stránky mateřské školy, facebook, nástěnky, třídní schůzky, zpravodaj obce, akce školky

- fotky z akcí rodiče najdou pod heslem na webovém úložišti rajce.cz

Další záměry na cestě ke kvalitě:

 • Rozvíjet dovednosti prezentace ŠVP, TVP, Školního řádu směrem k rodičovské veřejnosti.
 • Vzájemné sdílení a prezentace dobré praxe mezi pedagogy školy i dalšími MŠ.
 • Dále zkvalitňovat spolupráci se ZŠ - návaznost předškolního a školního vzdělávání
 • Soustavné a cílené vzdělávání na základě sebereflexe a profesních dovedností
 • Navázat spolupráci se školským zařízením pro enviromentální vzdělávání Lipka v Krásensku
 • Oceňovat vše dobré

3.6 Personální podmínky

Všechny pedagogické pracovnice jsou plně kvalifikované, mají předepsanou odbornou i pedagogickou způsobilost, dvě pedagogické pracovnice vystudovaly bakalářské studium Speciální pedagogika předškolního věku na ÚP Olomouc. O čistotu a pořádek ve škole se stará paní školnice. Provoz školní jídelny zajišťuje vedoucí školní jídelny. Stravu připravují paní kuchařka.

Další záměry na cestě ke kvalitě:

 • Pravidelně sledovat a vyhodnocovat svoji práci
 • Zapojení do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony
 • Zapojení do projektu BIG,ATCZ5 (přeshraniční spolupráce)
 • Kursy pro logopedické asistentky

3.7 Spolupráce s rodiči – spoluúčast rodičů

Spolupracujeme s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ. Spolupracuje s rodiči již od úvodní prezentace, nabízíme předadaptační program. Rodiče se účastní programu s dítětem v MŠ a jsou vždy vítáni. Rodiče se účastní kulturních akcí, tvořivých dílen, besed, besídek. Pomáhají s organizací  akcí – přespání předškoláků ve školce, pálení čarodějnic.

Pravidelně seznamuje rodiče se všemi aktivitami školy a záměry třídních vzdělávacích programů, Zveřejňujeme vzdělávací obsah a rodičům nabízíme spoluúčast, prezentujeme výsledky projektů, práce dětí. Rodiče se zapojují do projektu „S beruškou k rozvoji“.

Práva rodičů jsou součástí Školního řádu. Rodiče mají právo kdykoli si vyžádat konzultaci s učitelkou školy a být informováni o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. Nabízíme zajištění poradenského servisu k otázkám výchovy a vzdělávání předškolních dětí (podrobně v příloze ŠVP).

Další záměry na cestě ke kvalitě:

 • Pravidelně (středy) pořádání individuální konzultační hodiny, domlouváme se na společném postupu při výchově a vzdělávání jejich dětí.
 • Desatero pro rodiče dětí předškolního věku – podklad pro konzultační hodiny.
 • Podíl rodičů na přípravě a tvorbě různých projektů.
 • Pořádání besed s odborníky pro rodiče - zapojení do projektu Šablony
 • Zkvalitníme prezentaci práce tříd a školy, informace o výsledcích a naplňování obsahu vzdělávání.
 • Trénink komunikačních dovedností učitelek s rodiči dětí.

3.8 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí mimořádně nadaných a dětí s odkladem povinné školní docházky

Při docházce dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami úzce spolupracujeme s PPP Blansko a s příslušným SPC. Vypracujeme IVP, vytvoříme vhodné podmínky a v případě potřeby zajistíme kompenzační pomůcky. Vše ve spolupráci s rodiči. Při doporučení SPC a schválení krajským úřadem je zajištěn ve třídě s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami asistent pedagoga.

S dětmi s odloženou školní docházkou (pokud situace nastane) pracujeme dle platného ŠVP, plánu práce předškoláka vypracovaného na základě pedagogické diagnostiky a dále zprávy z PPP, pokud byla rodiči poskytnuta.

4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

4.1 Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd

V naší mateřské škole jsou dvě věkově smíšené třídy Sluníčka a Berušky. Děti jsou přijímány zpravidla ve věku od 3 do 6 let, nejdříve od 2 let. Složení dětského kolektivu se nemění. Za děti, které odchází do základní školy, jsou přijímány děti nové a tyto děti doplňují stávající dětský kolektiv.

Děti do mateřské školy mohou být přijaty na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, a to v případě, že škola má volnou kapacitu a jsou splněny podmínky pro přijetí dítě k předškolnímu vzdělávání. O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy ve správním řízení dle platných předpisů. Termín zápisu do mateřské školy stanovuje škola po dohodě se zřizovatelem (blíže viz. Školní řád).

Děti do jednotlivých tříd jsou zařazovány tak, aby ve třídách byly přibližně stejně velké věkové skupiny a vyvážený poměr chlapců a dívek, podle možností zohledňujeme přání rodičů při výběru třídy, sourozence zařazujeme společně do třídy vždy.

4.2 Charakteristika jednotlivých tříd

Každá třída je osobitá svým materiálním vybavením, barevností, výzdobou, složením kolektivu dětí a osobností učitelek, jejich profesním zaměřením. V oblasti poskytování vzdělávání se obě třídy řídí společnými zásadami:

1. Věkově smíšené třídy významně přispívají k sociálnímu zrání dítěte:

 • novým dětem je usnadněn adaptační proces, přicházejí do fungujícího kolektivu, starší děti jim poskytují přirozenou pomoc a vzory chování
 • děti se učí být k sobě ohleduplné, učí se vzájemně naslouchat, minimalizují se projevy agrese
 • starší děti jsou samostatnější, mají pocit odpovědnosti
 • složení třídy podporuje tvořivou hru dětí, schopnosti kooperace, komunikace a sebereflexe

2. Třídy si připravují vlastní Třídní vzdělávací program podle pravidel ve ŠVP.

3. Ve všech třídách jsou vytvořeny koutky.

4. Každá třída má vlastní pravidla soužití, která jsou závazná pro všechny dospělé (děti se je učí postupně).

5. Doplňkový program „Keramika aneb uchop hlínu a dej jí své myšlenky a ruce“ zajišťujeme společně dle schopností a zájmu dětí a rodičů.

6. Společně realizujeme akce pro rodiče (tvořivé dílničky, besedy s odborníky, schůzky s rodiči).

7. Společně plánujeme tematicky zaměřené celodopolední vycházky (učitelky se střídají v jejich organizace), návštěvu divadel a koncertů, výlet na konci roku.

8. Doplňkové aktivity Edukativně-stimulační skupinka, Angličtina, Kroužek pohybové průpravy s prvky zumby, Keramika a Náboženství jsou společné pro obě oddělení a konají se v odpoledních hodinách.

 

5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:

5.1 Vzdělávací cíle a záměry, filosofie školy

 

„Když vstoupíš do třídy,

Ty budeš kamarád....

Ty budeš objevitel,...

Ty budeš důležitý,...

Ty budeš respektovaný,...

Ty budeš ten důvod, proč JSME TU!“

 

Koncepce

Chceme vytvořit dětem ve škole vlídné a bezpečné prostředí plné pohody a bohatých zážitků, ve kterém budou moci maximálně rozvinout své osobní předpoklady a z naší mateřské školy budou odcházet otevřené životu, dalšímu vzdělávání a dobře vybavené do situací, které je v životě přirozeně čekají.

Chceme prostřednictvím různorodých aktivit, které vedou k tvořivému uplatňování vlastních zkušenosti, prožívání, hledání, experimentování a respektováním přirozených lidských potřeb umožnit dítěti objevování světa.

Hlavní vzdělávací záměry (rámcové cíle a klíčové kompetence)

V našem vzdělávacím programu klademe důraz na:

rozvoj seberealizace a tvořivosti

Učit děti a rozvíjet sebeobslužné dovednosti a k dovednostem každodenního života, pomáhat jim vytvářet žádoucí dovednosti a návyky, které budou používat na základě vnitřní motivace i tehdy, když budou sami (dodržování hygieny, držet své věci v pořádku, plnit sliby, chovat se slušně)

osvojení komunikace a spolupráce

Být s dětmi v dobrých vztazích, založených na vzájemné důvěře a respektu. Tím pomáhat vytvářet a osvojovat si pozitivní model vztahů pro život.

Umožnit dětem prožívat vztahy mezi lidmi založené na důvěře, bezpečí, respektu a pomáhat jim, aby se naučily samy takové vztahy navozovat.

získání samostatnosti a odpovědnosti

Vést děti tak, aby získaly dobrou sebeúctu – představu o sobě jako o dobrém, schopném a zodpovědném člověku. Aby měly možnost bohatě prožívat emoce, učily se je zvládat, postupně si zvnitřňovaly (přijaly) všeobecně přijímané hodnoty a morální normy, vytvářely si prosociální postoje k druhým lidem.

Podporovat rozvoj jejich osobnosti (poznání sebe sama, vlastních emocí, budování sebeúcty, sebedůvěry, rozvoj schopností, emocionální, sociální a morální vývoj).

5.2 Formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů

Východiskem pro efektivní vzdělávání je uspokojování potřeb pro dítě předškolního věku a vytváření podmínek pro jejich všeobecné naplnění v každodenní práci školy.

Základní sociální potřeby:

1. potřeba bezpečí a lásky

2. potřeba místa

3. potřeba limitu

4. potřeba podnětu, péče a výživy

5. potřeba podpory

 

Model potřeb malého dítěte podle Matějíčka, Langmeiera:

1. stimulace – potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti vnějších podnětů

2. smysluplný svět – potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech

3. citový vztah – potřeba prvotních citových a sociálních vztahů

4. osobní identita – potřeba společenského uplatnění a společenské hodnoty, seberealizace

5. otevřená budoucnost – potřeba radostné životní perspektivy

 

Hierarchie potřeb dle Maslowa, obecně platná pro všechny lidi:

1. hygienické a fyziologické potřeby

2. potřeby pocitu bezpečí: (jistoty, stálosti spolehlivosti, pořádku, pravidel, mezí, osvobození od strachu, úzkost a chaosu)

3. potřeba sounáležitosti (lásky, náklonnosti, shody a ztotožnění, potřeba někam patřit)

4. potřeba uznání, spravedlnosti (sebedůvěry, sebeúcty)

5. potřeba seberealizace (sebenaplnění)

 

Základní výchovné působení:

 • neklademe důraz na objem vědomostí, ale na schopnost jejich využití a uvádění do vztahů
 • rozvíjíme komunikační dovednosti ve všech jejích formách, podporujeme rozvoj samostatnosti a odpovědnosti, mravní rozvoj, tvořivost, míru a úroveň seberealizace a sebepoznávacích schopností i stylu učení
 • za nejdůležitější považujeme respekt a uznání, kterým dáváme najevo, že si dítěte vážíme
 • ztotožňujeme se s poznatkem, že děti potřebují lásku a bezpodmínečné přijímání, stejně jako hranice, ve kterých se mohou pohybovat
 • snažíme se vytvořit takové podmínky, které by umožňovaly uspokojování všech okruhů potřeb u všech, kteří v mateřské škole jsou, bez rozdílu věku
 • snažíme se aktivně naslouchat, pojmenovávat pocity, záměry, očekávání druhého, vyjadřovat podporu, popisovat chování dítěte
 • vytváříme podmínky pro styk s vrstevníky a možnosti získávání sociálních zkušeností (učíme děti reagovat a brát ohled na druhé).
 • učíme děti, jak se navzájem domluvit: pozorně poslouchat a snažit se porozumět, neskákat si do řeči, mluvit zřetelně a srozumitelně, být stručný, neodbíhat od tématu.
 • přípravu na školu chápeme jako dlouhodobou v celé délce docházky do mateřské školy

 

Metody vzdělávání -  dbáme na vyváženost řízených a spontánních činností, využíváme zejména:

 • Prožitkové učení (spontaneita, objevnost, komunikativnost, prostor pro aktivitu a tvořivost, celostnost)
 • Kooperativní učení hrou a činnostmi
 • Situační učení
 • Spontánní sociální učení
 • Didakticky zacílená činnost, přímo či nepřímo motivovaná – spontánní či záměrné učení (řízené individuální činnosti, řízené skupinové činnosti)
 • Komunitní kruh
 • Ranní kolečko

Základní výchovně vzdělávací formy - činnosti dětí jsou:

Činnosti jsou plánovány tak, aby vytvářely možnosti realizace pro všechny typy inteligence.

 •  Hra
 •  Komunikace
 •  Tvořivá aktivita s důrazem na vedení k samostatnosti
 •  Kooperativní hry a činnosti
 •  Experimentace
 •  Psychomotorická cvičení
 • Zdravotní cvičení, pohybové hry
 • Výtvarné a pracovní činnosti
 • Hudebně pohybové a dramatické činnosti
 • Ranní kolečko, diskusní kruh, vzdělávací kruh
 • Jazykové chvilky, artikulační a dechová cvičení
 • Grafomotorika
 • Práce s PS (např. Kuliferda, Kuliferdík), PL, činnosti úkolového typu (zejména předškoláci)
 • Tematické celodopolední výlety do okolí spojené s pozorováním
 • Výlety, exkurze, vycházky

Veškeré činnosti a aktivity organizujeme tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě, experimentování, samostatnosti, komunikaci, hodnocení a sebehodnocení, spolupráci.

Volíme takové organizační formy a metody, které zohledňují vývojové potřeby dětí, aktuální úroveň osobního rozvoje dětí ve třídě, zdravou životosprávu, psychohygienu, individuální zvláštnosti a individuální tempo dítěte.

Podporujeme sebehodnocení, zpětnou vazbu.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 •  tematické celky (tvoří základní nabídku)
 •  pedagogické projekty (např. celodopolední vycházky)
 •  režimové programy (např. ranní cvičení)
 • doplňkové programy (např. keramika)

Tradiční akce školy (pedagogické projekty): nedílnou součástí života mateřské školy jsou tradice, které jí dávají charakteristické rysy. U nás to jsou:

VÝTVARNÉ DÍLNY: vánoční a velikonoční pro rodiče a děti - společná setkání, kdy při dobré kávě, čaji a něčeho dobrého na zub co připravují děti společně s učitelkami, si děti vyrobí za pomoci svých blízkých pěknou dekoraci do pokojíčku nebo pro potěšení svých blízkých

CELODOPOLEDNÍ VYCHÁZKY: jednou za měsíc vyrážíme s dětmi hned po svačince do přírody, vycházka spojená s určitým tématem, poznáváním, objevováním, ověřováním znalostí

MIKULÁŠ V MŠ: za dětmi do školky přijde Mikuláš a čert s andílkem (rodiče + žáci ZŠ)

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ: pro rodiče, sourozence a přátele školy, koná se v MŠ, děti přednesou, co se od září v MŠ naučily, maminky přinesou cukroví, možnost prohlédnutí MŠ, nových hraček od Ježíška

KARNEVAL: dopoledne plné smíchu a zábavy ve školce

PÁLENÍ ČARODEJNIC: společně s rodiči, spojené s opékáním buřtů, na zahradě u Ševčíků nebo na školní zahradě

MAMINCE PRO RADOST: besídka ke Dni matek v MŠ

DEN DĚTÍ S KAMARÁDY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY: dopoledne s kamarády z 9.třídy základní školy – hry a soutěže v tělocvičně ZŠ

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY: besídka, společně s rodiči a zástupci obce

PŘESPÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ VE ŠKOLCE: zážitková akce pro předškoláky spojená s určitým tématem (piráti, indiáni...)

VÝLET MŠ – na konci školního roku (s rodiči)

 

Další aktivity (doplňkové programy):

Angličtina – hrátky s anglickými slovíčky, jednoduché básničky a písničky

Celoroční projekt - „Keramika aneb uchop hlínu a dej jí své myšlenky a své ruce“

Celoroční projekt - „Logoklíček pro jazýček“

Kroužek pohybové průpravy a zumby – aerobikové prvky, jednoduché tanečky

Náboženství – pod vedení otce Pavla z lipovecké farnosti

Edukativně-stimulační skupinky – pro předškolní děti

S Beruškou k rozvoji, Se Sluníčkem k rozvoji – úzká spolupráce rodiny a školky

Další aktivity jako např. exkurze, divadla, koncerty, návštěvy rodičů v MŠ s ukázkou jejich povolání, výlety aj. dle příležitostí a na základě dění v MŠ.

Rituály:

oslavy narozenin

ranní přivítání

svačina, oběd

 

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH

6.1 Integrované bloky

Náš vzdělávací obsah představuje přehled učiva strukturovaný v integrovaných blocích (IB), který jasně formuluje vzdělávací přínos pro děti a který je východiskem pro přípravu a realizaci třídních vzdělávacích programů.

Integrované bloky zahrnují vzdělávací oblasti, charakteristiku hlavního smyslu IB, okruhy činností a očekávané výstupy.

IB byly vypracovány na základě společné domluvy mezi všemi učitelkami, tematické části (TČ) k integrovaným blokům si vypracovává každá třída zvlášť a jsou součástí TVP. V těchto jsou pak, zohledněna specifika každé jednotlivé třídy s ohledem na věk, potřeby a vývojové zvláštnosti dětí.

IB jsou otevřené, průběžně dotvářené.

Východiskem pro uspořádání učiva v TVP jsou zájmy, možnosti a potřeby dítěte.

Témata v TČ bezprostředně souvisí s životem dětí. Chceme, aby pro děti byla blízká, zajímavá a užitečná, vycházela z jejich přirozených zkušeností.

Klíčové kompetence (KK) slouží k hodnocení realizovaných IB. Ptáme se: „Vedly námi zvolené činnosti k tématu k rozvoji KK?“

 

Názvy integrovaných bloků:

1. SLUNÍČKO RÁDO ČARUJE, BARVAMI SVĚT MALUJE,

     TAK POSPĚŠTE DĚTIČKY DO NAŠÍ ŠKOLIČKY!

 

2. PODZIM JEŠTĚ NESKONČIL, IKDYŽ SE DEN KRÁTÍ,

    V DÁLCE SLYŠÍM ROLNIČKY TICHOUNCE HRÁTI.

 

3. LEDEN – MĚSÍC ZDRAVÍ A SÍLY!

    V ÚNORU VYZVEME K TANCI POHÁDKOVÉ VÍLY!

 

4. JARO K NÁM ZAVÍTALO, VELIKONOCE PŘIVÍTALO

    DEJTE POZOR DĚTI – POLETÍ JEŽIBABA NA KOŠTĚTI!

 

5. U MAMINKY DOBŽŘE JE, TO VÍ KAŽDÉ MLÁĎÁTKO.

    AŤ NÁS AUTO NEZAJEDE! ROZHLÉDNI SE KOŤÁTKO!